REGULAMIN SKLEPU CLASSICAUTOMAG.PL

I. INFORMACJE O SKLEPIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.classicautomag.pl prowadzony jest przez Stratos Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 22, 02-572 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244026, posługującą się NIP 525-234-77-40, REGON 140273123; e-mail: redakcja@classicautomag.pl, nr telefonu (+48793509 609).

II. DEFINICJE

 1. Sklep, Sprzedający lub Sprzedawca - Stratos Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 22, 02-572 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244026, posługującą się NIP 525-234-77-40, REGON 140273123.
 2. Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22(1) Kodeksu cywilnego).
 3. Kupujący lub Użytkownik – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie, w tym Konsument lub podmiot niebędący Konsumentem.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu określające, co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 5. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej.
 6. Towary – papierowe wydania „Classicauto” dostarczane przez Sprzedającego jako pojedyncze numery (bieżące i archiwalne) lub w ramach prenumeraty, pojedyncze „Wydania Specjalnego Classicauto” (bieżące i archiwalne) oraz pozostałe produkty dostępne w ramach strony www.classicautomag.pl zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

II. OFERTA SKLEPU

 1. Treści cyfrowe i Towary są świadczone w ramach strony www.classicautomag.pl.
 2. Korzystanie i zamawianie płatnych Treści cyfrowych i Towarów jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy utworzyli Konto w ramach strony www.classicautomag.pl. Utworzenie Konta jest bezpłatne.
 3. W ramach świadczenia przez Sprzedającego płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma możliwość określenia Dostępu czasowego, w ramach którego Kupujący uzyskuje otwarty dostęp do określonych lub wszystkich treści cyfrowych przez czas, na który wykupił dostęp.
 4. W ramach płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma do nich dostęp w formatach HTML oraz PDF.
 5. W ramach stron www.classicautomag.pl może zamówić również Towary. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć poszczególne Towary w terminie i w sposób wskazany  załączniki nr 2 do niniejszego regulaminu.

III. PŁATNOŚCI

 1. Ceny za poszczególne rodzaje Treści cyfrowych oraz Towarów płatnych są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia Sprzedawca załączy specyfikację sprzedaży, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Treści Cyfrowych oraz Towarów znajdujących się na stronie internetowej www.classicautomag.pl, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Złożone zamówienia realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen Treści Cyfrowych i Towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy sprzedaży. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami. W przypadku zmiany cen Treści cyfrowych lub Towarów płatnych, polegających na ich obniżeniu, Sprzedawca umieszcza informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 3. Zamówienie płatnych Treści cyfrowych i/lub Towarów uważa się za złożone i niepodlegające dalszym modyfikacjom z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na adres e-mail podany w trakcie procesu zamawiania Treści cyfrowych i/lub Towarów. W momencie zaznaczenia opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych (np. Dostęp czasowy) lub dostarczenie (sprzedaży) Towarów.
 4. Po zaznaczeniu opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę Partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności. W przypadku dokonywania opłaty za powtarzalne Treści cyfrowe lub Towary Użytkownik będzie miał możliwość wyboru płatności tradycyjnej lub cyklicznej. 
 5. Płatność cykliczna polega na automatycznym obciążaniu karty płatniczej Użytkownika w  terminach i kwotach określonych w zamówieniu. W przypadku wyboru metody płatności cyklicznej Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie przez Dostawcę karty płatniczej ceną za kolejne okresy rozliczeniowe. Użytkownik ma prawo rezygnacji z płatności cyklicznej poprzez złożenie rezygnacji za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej po zalogowaniu do Konta Użytkownika w Serwisie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towary w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy (w przypadku wyboru płatności kartą – pięć dni). Brak zapłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty na adres e-mail podany w trakcie procesu zamawiania Treści cyfrowych i/lub Towarów. 
 7. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zwaną dalej „Operatorem Płatności”, prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.
 8. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod niniejszym linkiem oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności.
 9. W przypadku zamówienia papierowego wydania magazynu „Classicauto” w ramach prenumeraty Sprzedający dopuszcza możliwość zapłaty poprzez płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy. Warunki oraz sposób dostarczenia tak zamówionego Towaru określa załączniki nr 2 do niniejszego regulaminu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Treści Cyfrowych i/lub Twarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru, tj. od dnia dostarczenia towaru Konsumentowi lub odbioru towaru przez Konsumenta.
 2. W przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu dostarczenia ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:
  1. Do umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  2. o dostarczanie płatnych Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów droższego sposobu dostarczenia towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Kupujący niebędący Konsumentem nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym regulaminie. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 11. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy - w przypadku świadczeń Konsumenta albo od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy - w przypadku świadczeń Sprzedającego.

V. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Kupujący może zgłosić reklamację na adres e-mail redakcja@classicautomag.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie.
 2. W reklamacji należy oznaczyć numer zamówienia, datę odbioru Towaru, opisać zgłoszony problem, termin jego stwierdzenia i wskazać, czego Kupujący się domaga (naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny). W przypadku wystąpienia wady istotnej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie łącznie z reklamacją.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i reklamowanego towaru i informuje Kupującego o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie 14-dniowym byłoby niemożliwe, w szczególności ze względu na konieczność uzyskania wyjaśnień od producenta rzeczy, Sprzedający w tym terminie poinformuje Kupującego o opóźnieniu i jej przyczynach oraz wskaże termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku, jeżeli reklamacja jest zasadna, na żądanie Kupującego Sprzedający ponosi koszty przesłania reklamowanego towaru i reklamacji Sprzedającemu. Kupujący powinien wskazać poniesione koszty i sposób ich zwrotu Kupującemu. W przypadku, jeżeli reklamacja jest niezasadna, koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji zwrot świadczenia Kupującego i ewentualnych kosztów, dostarczenie rzeczy wolnej od wad lub naprawa następują w terminie określonym w części IV pkt. 11 niniejszego regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać regulamin ze strony Sklepu jako plik w formacie HTML, zapisywać regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
  1. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
  2. serwis subskrypcyjny – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  3. klient poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały niniejszym regulaminie.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest w części V niniejszego regulaminu i stosuje się odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 9. Sklep informuje, że wprowadza dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca, opisane w Polityce Cookies Sprzedającego dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 10. Sklep Internetowy przesyła Kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe Kupujących są przechowywane w zbiorze danych Stratos Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 22, 02-572 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000244026, posługującą się NIP 525-234-77-40. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez Sklep i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Kupujących dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby Sprzedającego w formie pisemnej.
 2. Sprzedający jest uprawniony do przechowywania danych osobowych Klienta i przetwarzania ich zgodnie z treścią zgód wyrażonych przez Klienta.
 3. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kupującego osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta mail, loginów, linków do śledzenia zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowe).
 4. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399) adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Właściwość sądu w sporach związanych ze stosunkami regulowanymi niniejszym regulaminem jest przemienna (art. 31-34 Kodeksu postępowania cywilnego). Powództwo można wytoczyć przed sądem:

- właściwym według siedziby pozwanego, lub

- właściwym według siedziby Sprzedającego, lub

- właściwym dla miejsca wykonania umowy (w przypadku przesłania rzeczy Klientowi do oznaczonego miejsca jest to wskazane przez Klienta miejsce, w pozostałych przypadkach – miejsce wydania towaru Kupującemu).

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności” – Załączniku do niniejszego Regulaminu, stanowiącego jego integralną część.
 2. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Sprzedawcy i nie mogą być wykorzystywane przez inne podmioty bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2023 roku. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin Sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

Załącznik nr. 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

__________________________

(miejscowość, data)

Stratos Concept sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 22

02-572 Warszawa

tel. +48 793509 609
redakcja@classicautomag.pl

__________________________

(imię i nazwisko/nazwa Kupującego)

__________________________

(adres)

__________________________

(numer zamówienia)

__________________________

(numer telefonu, e-mail)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

____________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy:

____________________________________________________________________________

Data odebrania rzeczy przez Kupującego:

____________________________________________________________________________

Podpis Kupującego*

*tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Załącznik nr 2

Zasady dostarczania poszczególnych Towarów za pośrednictwem strony www.classicautomag.pl (Dostawa na terenie Polski)

I. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia Towarów mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie www.classicautomag.pl, lub w przypadku prenumeraty papierowej poprzez e-mail na adres redakcja@classicautomag.pl lub telefonicznie pod numerem +48 793 509 609.
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyjęcia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.
 3. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz w wersji papierowej – na drukowanych paragonach fiskalnych. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym Kupującemu paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
 4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia danych niezbędnych do przygotowania zamówienia.
 5. Zamówienia Towarów są realizowane średnio do 72 h (od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zgodności zamówienia) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Maksymalny czas skompletowania produktów objętych zamówieniem nie przekroczy 14 dni roboczych. Czas realizacji (skompletowania) zamówienia w niniejszym regulaminie rozumieć należy jako czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia przez klienta do chwili przekazania zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Kupującego.
 6. W przypadku zakupu prenumeraty jej wysyłka realizowana jest od bieżącego numeru miesięcznika „Classicauto” znajdującego w chwili zakupu poprzez sklep również w ogólnopolskiej sprzedaży, lub przyszłych wydań.
 7. Sprzedawca może kontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
 8. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, dotyczą bieżącego numeru miesięcznika „Classicauto” bądź „Wydania Specjalnego Classicauto” znajdującego w chwili zakupu poprzez sklep również w ogólnopolskiej sprzedaży oraz każdego z rodzajów prenumeraty, są doręczane w następny dzień roboczy po dniu nadania (D+1) pod warunkiem nadania do godziny 15:00 jako przesyłka listowna nierejestrowany priorytet. Obsługą wysyłki realizowanej w ten sposób zajmuje się firma Customeritum Sp. z o.o.
 9. Pozostałe zamówienia wysyłane za pośrednictwem kuriera są doręczane w terminie do 48 h licząc od daty realizacji zamówienia.
 10. W przypadku opóźnień w doręczeniach przesyłek, o których mowa w pkt. 8 i 9 sprzedawca prosi Kupującego o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną pod numerem +48 793 509 609 lub e-mailową redakcja@classicautomag.pl. W powiadomieniu należy podać nr zamówienia i dane teleadresowe.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Kupujący.

II PŁATNOŚĆ

 1. W przypadku płatność za wybraną prenumeratę papierową przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy Kupujący powinien wskazać następujące dane Sprzedawcy, jako beneficjenta przelewu:

Stratos Concept Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 22

02-572 Warszawa

Bank Millennium SA

nr konta 30 1160 2202 0000 0000 6819 3495

a w tytule przelewu wpisać własne dane teleadresowe oraz numer wydania, od którego wysyłka prenumeraty powinna się rozpoczynać jeżeli ma ona być uruchomiona od przyszłego wydania. W przeciwnym razie jej rozpoczęcie będzie następować od bieżącego numeru miesięcznika „Classicauto”.

 1. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty.
 2. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji o numerze konta od Kupującego.

III. KOSZTY WYSYŁKI

1. Koszty wysyłki krajowej zawarte są w cenie produktu dla:

 1. bieżącego numeru miesięcznika „Classicauto” bądź „Wydania Specjalnego Classicauto” znajdującego w chwili zakupu poprzez sklep również w ogólnopolskiej sprzedaży,
 2. każdego z rodzajów prenumeraty, pod warunkiem, że jej rozpoczęcie bądź kontynuacja będzie następować od bieżącego numeru miesięcznika „Classicauto” znajdującego w chwili zakupu poprzez sklep również w ogólnopolskiej sprzedaży, lub przyszłych wydań,
 3. produktu lub koszyka produktów, których łączna wartość zakupu przekracza kwotę 100 złotych,
 4. realizacja zamówień z pkt. a i b następować będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej, natomiast z pkt. c za pośrednictwem kuriera.
 1. Koszty wysyłki dla pozostałych produktów niewymienionych w pkt. 1 wynoszą 19 złotych, a realizacja takich zamówień następować będzie za pośrednictwem kuriera.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARÓW

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, wybrane produkty prezentowane na stronie Sklepu objęte są gwarancją producenta. Informacje o szczegółach gwarancji znajdują się w opisie poszczególnych produktów.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego (wydania towaru).Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Postanowienia tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego (wydania towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 13. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 15. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć lub przesłać rzecz wadliwą na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie.
 16. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 17 powyżej.
 19. W terminach określonych w ust. 18 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 20. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedający wyłącza rękojmię za wady prawne i fizyczne.

IX. USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE, OPÓŹNIENIA

 1. W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.
 2. O sytuacji wskazanej w pkt. 1 powyżej proszę powiadomić Sprzedawcę (+48 793 509 609; redakcja@classicautomag.pl).
 3. W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą (+48 793 509 609; redakcja@classicautomag.pl).
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Kupujący powinien spisać protokół z kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji. Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Kupującego powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polską lub kuriera Kupujący jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji.
 5. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego złoży reklamację do Poczty Polskiej lub kuriera. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Zamówienie.
 6. W przypadku określonym w pkt. 5 powyżej:
  1. Po złożeniu reklamacji u przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Kupującego (z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Konsumentem) lub zwrócić równowartość Zamówienia na wskazane konto bankowe lub adres wskazany przez Kupującego. W przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu, lub
  2. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy tez Sprzedawca ma wysłać ponownie Zamówienie (lub zwrócić równowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Kupującego do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia, lub
  3. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.